Budowa własnego domu to marzenie wielu osób. Aby je spełnić trzeba przejść długą drogę związaną między innymi z dopełnieniem wszelkich formalności. Czasami napotkamy wiele problemów, czasami cała procedura odbywa się szybko i sprawnie.

Dowiedz się, jak wygląda krok po kroku cały proces inwestycyjny realizujący budowę domu.

Każdy inwestor, zanim rozpocznie budowę domu, musi przejść przez kilka etapów–od zakupu działki, przez pozwolenia i uzgodnienia, aż do prac przygotowujących teren pod budowę. Zobacz, co powinieneś kolejno zrobić, jakie formalności dopełnić, aby powstał Twój wymarzony dom.

 

ZAKUP DZIAŁKI POD ZABUDOWE DOMU

Zakup działki jest pierwszym najważniejszym krokiem, aby realizować nasze marzenia, zatem wybór gruntu musi być przemyślany, gdyż nie na każdej nieruchomości będziemy mogli wybudować dom, o którym marzymy.
 

Podstawowe uwarunkowania, ograniczenia czy możliwości dotyczące działki i ewentualnej budowy określają dwa dokumenty wskazane w ustawie z dnia 27 marca 1997 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej p.z.p.) (Dz. U. 2016.778 z dnia 2016.06.04).
 

Pierwszym z nich jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (dalej MPZP), drugim decyzja o warunkach zabudowy (dalej WZ).
 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest uchwalany przez Radę Gminy i określa m.in. czy na danym terenie dopuszczalna jest zabudowa jednorodzinna, jaka jest dopuszczalna powierzchnia zabudowy, linie zabudowy i gabaryty obiektów, itp. Z MPZP dowiemy się również o szczególnych warunkach zabudowy terenu, np. o zakazie zabudowy wynikającym chociażby z potrzeb ochrony środowiska. Z MPZP możemy zapoznać się w najbliższym urzędzie gminy lub w niektórych przypadkach drogą internetową.
 

Jeśli okaże się, że dla danego terenu brak jest MPZP, warto wystąpić do właściwych organów z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Taki właściwy organ to wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Może się okazać, że dana działka nie spełnia wymagań określonych przepisami prawa i nie będzie można na niej nic pobudować. Z wnioskiem o wydanie warunków zabudowy, może wystąpić każda zainteresowana osoba, nie musi to być właściciel działki.

Decyzja ustalająca warunki zabudowy nie rodzi praw do terenu, nie narusza interesów osób trzecich, może być wydana kilku osobom zainteresowanym. Może się zdarzyć również, że sprzedający działkę już dysponuje taką decyzją i decydując się na kupno, można będzie przenieść tę decyzję na siebie. Przeniesienia decyzji dokonuje organ, który decyzję wydał, na wniosek osoby zainteresowanej, za zgodą dotychczasowego adresata decyzji. Jedynym warunkiem jest przyjęcie wszystkich warunków zawartych w decyzji przez osobę, na rzecz której decyzja ma być przeniesiona.
 

Decyzja o warunkach zabudowy jest z zasady ważna bezterminowo, ale organ który ją wydał stwierdzi jej wygaśnięcie w sytuacji, gdy dla terenu objętego warunkami decyzji uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którego ustalenia są inne niż te zawarte w decyzji.
 

Na tym etapie warto też sprawdzić czy i jakie inwestycje są planowane w najbliższym otoczeniu. Może się bowiem okazać, że my szukamy ciszy i spokoju, a obok, za kilka lat ma powstać centrum handlowe lub droga szybkiego ruchu. Jeżeli jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego takie informacje powinny być w nim zawarte. Jeśli obok naszej działki przechodzi granica z inną gminą, warto także zapoznać się z planowanymi inwestycjami na terenie sąsiedniej gminy.
Jeśli MPZP nie ma, takich informacji należy poszukać chociażby na portalach internetowych, np. na oficjalnej stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
 

Ponadto warto również już teraz sprawdzić jak jest z dostępnością mediów, czy możliwe będzie podłączenie do wybranej działki kanalizacji, wody, gazu itp. Może się bowiem okazać, iż konieczne będzie wybudowanie własnej studni lub zbiornika na nieczystości (szambo), a to powinno się znaleźć w projekcie budowlanym. Ważnym aspektem jest również możliwość odprowadzania wody deszczowej z budynków sąsiednich i z pobliskiej drogi. Zdarzają się sytuacje, kiedy to przy dość obfitych opadach deszczu grunty są zalewane/podtapiane, ze względu na brak kanalizacji deszczowej.

 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Kolejnym krokiem jest wybranie projektu naszego przyszłego domu. Kiedy jesteśmy już w posiadaniu decyzji o warunkach zabudowy lub znamy ustalenia MPZP, śmiało możemy przystąpić do wyboru projektu, a możemy tego dokonać w dwojaki sposób.
 

W zależności od swoich wymagań, pomysłów, itp. możemy zlecić osobie uprawnionej, a taką jest architekt, przygotowanie dla nas projektu indywidualnego. Ważne jest aby osoba sporządzająca projekt posiadała uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności–w tym przypadku będzie to architektoniczna–oraz była wpisana na listę członków właściwego samorządu.

Wybierając projekt indywidualny możemy dać upust swoim wyobrażeniom, możemy „stworzyć” dom energooszczędny, inteligentny. Możemy sami określić metraż domu, wyposażenie instalacyjne. Ponadto architekt wykonując dla nas projekt indywidualny, zapewne od razu przygotuje projekt zagospodarowania działki, który sporządza się na aktualnej mapie, obejmujący określenie granic działki, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny, układ zieleni itp.

Decydując się na projekt indywidualny musimy jednak liczyć się z tym, iż takie rozwiązanie niesie za sobą dość wysokie koszty. Ważne jest, aby przed zleceniem wykonania projektu indywidualnego ustalić z architektem co będzie ten projekt obejmował, gdyż tak naprawdę do budowy potrzebne są 2 projekty. Pierwszy to projekt budowlany, (ten składa się do właściwych organów) drugi to projekt wykonawczy, który uzupełnia i uszczegóławia projekt budowlany. W nim znajdują się dokładne przekroje, rzuty, detale architektoniczne i konstrukcyjne oraz gotowe plany wszystkich instalacji. Projektu wykonawczego nie składa się do urzędu, ale jest on niezbędny przy budowie, to podstawowy dokument, na którym opiera się wykonawca. Zasadą jest, że na projekt indywidualny składają się te dwa w/w, jednak niektórzy architekci uznają go tylko jako projekt budowlany, a za wykonawczy trzeba dodatkowo zapłacić.
 

Drugim, znacznie tańszym sposobem jest wybór projektu katalogowego. Jednak w tym przypadku nie mamy możliwości ingerowania w ten projekt, poza granice jakie określił autor, a nadto musimy sprawdzić czy taki gotowy projekt będzie odpowiadał warunkom określonym w MPZM lub WZ.

Ponadto wybierając gotowy projekt, musimy pamiętać aby dokonać jego adaptacji do konkretnej działki. Za tym pojęciem kryje się sporządzenie na aktualnej mapie projektu zagospodarowania działki, obejmującego określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich.

Ważne jest również, aby w projekcie budowlanym znalazła się również informacja o obszarze oddziaływania obiektu budowlanego. Adaptację możemy zlecić np. miejscowemu architektowi.

 

DODATKOWE OPINIE, UZGODNIENIA

Mogą wystąpić sytuacje, kiedy konieczne będzie uzyskanie dodatkowych dokumentów, pozwoleń, opinii, np. w sytuacji gdy budowa naszego domu może wpłynąć na gospodarkę wodną w rejonie, lub będziemy korzystać z wód w sposób szczególny, konieczne będzie uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego.
 

Kupując zadrzewioną działkę, prawdopodobnie konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew. Takie pozwolenie wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości, na wniosek osoby zainteresowanej.
 

Jeśli nasza działka znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych. Pozwolenie takie wydaje wojewódzki konserwator zabytków, właściwy ze względu na miejsce położenia działki.
 

Dodatkowymi pozwoleniami warto zająć się już wcześniej, jeszcze przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem budowy. Wszelkie pozwolenia wydawane przez organy administracji publicznej, są decyzją administracyjną, na wydanie której organ ma 30 dni. Czasami zdarza się, iż organy proszą wnioskodawcę o uzupełnienie wniosku, przez co ten termin się wydłuża, warto więc nie czekać do ostatniej chwili.

 

ZGŁOSZENIE BUDOWY DOMU JEDNORODZINNEGO CZY POZWOLENIE NA BUDOWE DOMU JEDNORODZINNEGO

Nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08) dokonana z dniem 28 czerwca 2015 roku znacznie ułatwia proces budowlany pozwalając budować wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, bez uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, a jedynie na podstawie zgłoszenia.

Procedura taka wydaje się być szybsza i pozbawiona zbędnych formalności. Jednocześnie zaznaczam, iż zwolnienie przez ustawodawcę z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego, nie wyklucza ubiegania się o nie, a co za tym idzie budowy domu na podstawie ostatecznej decyzji. Wybór należy do osoby zainteresowanej. W niektórych sytuacjach szybsze okazuje się jednak uzyskanie pozwolenia na budowę, gdyż przy instytucji zgłoszenia organ administracji może wnieść sprzeciw i cała procedura wydłuża się.
 

W pierwszej kolejności skupmy się na budowie domu w świetle nowych przepisów, tj. na podstawie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy do odpowiednich organów. Podstawowym aktem prawnym regulującym całą procedurę jest w/w ustawa prawo budowlane.
 

Mając wszystkie wymagane dokumenty musimy udać się do Starostwa i tam zgłosić zamiar rozpoczęcia budowy domu. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia trzeba dołączyć:

 • Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o tym iż osoba wykonująca projekt budowlany jest członkiem właściwej izby samorządu (np. izby architektów), aktualnym na dzień opracowania projektu.
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; (należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, a co za tym idzie uprawnienie do wykonywania robót budowlanych).
 • Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
   

Zgłoszenia dokonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych. Od dnia zgłoszenia biegnie ustawowy 21-dniowy termin, w ciągu którego organ administracji może wnieść sprzeciw. Dzieje się tak w przypadku gdy organ uzna, że:

 • Zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.
 • Budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy.
 • Zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego, w miejscu, w którym taki obiekt istnieje.
   

Dodatkowo, jeśli organ uzna, iż budowa naszego domu może spowodować:

 • Zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia.
 • Pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków.
 • Pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych.
 • Wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Również może wnieść sprzeciw, jednocześnie nakładając obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
 

Jeśli do zgłoszenia nie dołączymy wszystkich wymaganych dokumentów, organ wezwie nas do uzupełnienia braków. Ważne jest aby dokonać tego w terminie wskazanym, gdyż niedopełnienie wezwaniu spowoduje wniesienie sprzeciwu.
 

Jeśli nasza przyszła budowa spełnia wszystkie wymagania przewidziane przepisami, a jednocześnie nie występują żadne z powyżej wskazanych zagrożeń, organ administracji publicznej nie wniesie sprzeciwu i będziemy mogli przystąpić do budowy domu. Jest to tzw. milcząca zgoda organu na rozpoczęcie robót budowlanych. Po upływie 21 dni od dnia zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych, jeśli organ nie wniesie sprzeciwu, nasz projekt budowlany podlega ostemplowaniu. Musimy odebrać go z urzędu i możemy przystąpić do rozpoczęcia prac.
Musimy pamiętać też o odbiorze dziennika budowy, który jest obowiązkowym dokumentem każdej budowy, potwierdzającym przebieg robót budowlanych oraz wszelkich zdarzeń występujących w toku wykonywania prac.
 

Drugi ważny termin to 3 lata od dnia zgłoszenia budowy – jest to okres przed upływem którego musimy rozpocząć budowę, jeśli tego nie zrobimy „milcząca zgoda” traci moc i w takim przypadku musimy zgłosić zamiar rozpoczęcia budowy ponownie. Wszelkie prace budowlane bez dokonania ponownego zgłoszenia będą traktowane jak samowola budowlana. Jako rozpoczęcie robót wystarczy wpis do dziennika budowy o rozpoczęciu robót i zgłoszenie do urzędu.
 

Drugi sposób, aby legalnie rozpocząć budowę, to uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
 

W tej sprawie, również musimy udać się do urzędu, będzie to starostwo powiatowe, urząd miasta – w przypadku miast na prawach powiatu, lub urząd dzielnicy – gdy działka znajduje się w Warszawie. Do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę należy dołączyć takie same dokumenty, jak w przypadku zgłoszenia budowy. W sytuacji, gdy zapomnimy o jakimś dokumencie, lub w całej dokumentacji wystąpią braki formalne, organ zapewne wezwie inwestora do ich usunięcia wyznaczając odpowiedni termin. Jeśli nie zastosujemy się do wezwania i nie uzupełnimy braków we wskazanym terminie organ wyda decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.

Jeśli dokumentacja będzie kompletna, organ administracji powinien wydać decyzję w sprawie pozwolenia na budowę w ciągu 65 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie. W przypadku uzupełniania dokumentacji termin ten najprawdopodobniej się wydłuży. Jest to termin wskazany przez ustawodawcę, pozwalający na ukaranie organu w przypadku jego przekroczenia bez uzasadnionej przyczyny, jednakże nie oznacza to że decyzje są wydawane pod koniec tego terminu. W zależności od miejsca położenia nieruchomości, od intensywności powstawania nowej zabudowy na danym terenie i innych czynników, czas ten może wynosić od ok 2-3 tygodni do wskazanych 65 dni.
 

Decyzję w sprawie pozwolenia na budowę zapewne otrzymamy drogą pocztową, natomiast podobnie jak w przypadku zgłoszenia budowy, musimy odebrać ostemplowany projekt budowlany. Pamiętajmy również o dzienniku budowy.
 

Decyzja o pozwoleniu na budowę jest ważna 3 lata i nierozpoczęcie budowy przed upływem tego terminu skutkuje jej wygaśnięciem, a co za tym idzie, aby budować legalnie, należy wnioskować o wydanie nowej decyzji.
 

W przypadku jednorodzinnych budynków mieszkalnych ustawodawca w zasadzie dał inwestorowi wolną rękę dotyczącą decyzji czy budowa będzie prowadzona na podstawie jedynie zgłoszenia, czy jednak ostatecznej decyzji dot. pozwolenia na budowę. W kilku przypadkach jednak samo zgłoszenie nie wystarczy. Konieczność uzyskania pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego występuje gdy:

 • Obszar oddziaływania domu wykracza poza działkę lub działki, na których dom został zaprojektowany. Obszar oddziaływania jest to teren wokół domu, na którym nie można budować niektórych obiektów, ze względu iż mogą być one uciążliwe dla mieszkańców.
  Informację o obszarze oddziaływania domu architekt powinien umieścić w projekcie budowlanym. Jeśli obszar oddziaływania wychodzi na działkę sąsiada, lub chociażby poza działkę na której ma powstać dom, zgłoszenie budowy nie wystarczy.
 • Konieczne będzie przeprowadzenie tzw. postępowania środowiskowego. Jeśli działka znajduje się na terenie objętym ochroną przyrody, właściwy organ po zapoznaniu się z projektem budowlanym może chcieć zbadać, czy zaprojektowany dom nie będzie szkodził środowisku. W takim przypadku najpierw trzeba będzie uzyskać decyzję środowiskową, a następnie pozwolenie na budowę.
 

ROZPOCZĘCIE BUDOWY

Rozpoczęcie budowy następuje w momencie podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy. Pracami takimi są:

 • Wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie.
 • Wykonanie niwelacji terenu.
 • Zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową obiektów tymczasowych.
 • Wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.


O terminie rozpoczęcia robót budowlanych inwestor musi powiadomić właściwy organ, jednocześnie składając:

 • Oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową, wraz z zaświadczeniem, iż osoba sprawująca funkcję kierownika budowy na danym obiekcie wpisana jest na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Zaświadczenie powinno być opatrzone terminem ważności.
 • W przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie analogiczne jak w przypadku kierownika budowy.
 • Informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.


Przed rozpoczęciem prac, w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokości pozwalającej jej odczytanie musimy umieścić tablicę informacyjną zawierającą: określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót, numer pozwolenia na budowę albo numer zgłoszenia oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego, imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu inwestora, imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych, imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów: kierownika budowy, kierowników robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektantów; numery telefonów alarmowych Policji, straży pożarnej, pogotowia, numer telefonu okręgowego inspektora pracy.
Jest to co prawda jeden z podstawowych obowiązków kierownika budowy, ale warto o nim wspomnieć.
 

Formalności za nami, możemy zacząć budować nasz wymarzony dom.

Formalności przed budową domu to nie wszystko, aby cały proces zakończyć pomyślnie i móc bezstresowo cieszyć się wymarzonym domem musimy pamiętać, iż po zakończeniu budowy, również ten fakt należy zgłosić do właściwych organów.

 

ZAKOŃCZENIE BUDOWY

Kiedy zawiadomienie o zakończeniu budowy, a kiedy pozwolenie na użytkowanie?

Obowiązek zawiadomienia o zakończeniu budowy dotyczy inwestorów, którzy budowali zarówno w oparciu o zgłoszenie, jak i po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Z kolei pozwolenie na użytkowanie wymagane jest tylko w określonych okolicznościach. Będzie ono potrzebne, jeśli w trakcie budowy zostały dokonane istotne odstępstwa od projektu budowlanego, bez uprzedniego uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę.

Co więcej, inwestor musi wystąpić o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, jeśli:

 

 • Na budowę obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii wymienionych w art. 55 prawa budowlanego.
 • W trakcie budowy powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nałożył na inwestora taki obowiązek lub gdy budowa rozpoczęła się bez pozwolenia, a jej zakończenie następuje na podstawie decyzji powiatowego inspektora.
   

W sytuacji, gdy inwestor chce zamieszkać w swoim domu, który nie został jeszcze w całości wykończony, wówczas jest uprawniony do złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Inwestor, którego obiekt spełnia kryteria,by można go było użytkować bez pozwolenia na użytkowanie, może, zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy, wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
 

Zanim powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wyda pozwolenie na użytkowanie, w ciągu 21 dni od złożenia wniosku, musi przeprowadzić obowiązkową kontrolę. O jej terminie inwestor zawiadomiony zostanie z tygodniowym wyprzedzeniem. Jej przeprowadzenie (wraz z obowiązkową obecnością kierownika budowy i właściciela nieruchomość) zostanie potwierdzone sporządzeniem protokołu.
 

Zawiadomienie o zakończeniu budowy.
Zawiadomienie należy złożyć dopiero po dokonaniu przez kierownika budowy ostatniego wpisu w dzienniku budowlanym i po przekazaniu inwestorowi wszystkich wymaganych dokumentów.
 

Nowelizacja prawa budowlanego skróciła okres, jaki należało odczekać od czasu złożenia zawiadomienia do chwili wprowadzenia się do domu, z 21 do 14 dni. W trakcie tych dwóch tygodni inspektor nadzoru budowlanego kontroluje przedłożoną mu dokumentację i jeśli nie dopatrzy się nieprawidłowości i nie zgłosi we wspomnianym terminie sprzeciwu, oznacza to, że wyraził tzw. „milczącą zgodę”, co jest równoznaczne z możliwością wprowadzenia się do nowo wybudowanego obiektu. Po upływie terminu na wyrażenie sprzeciwu do zgłoszenia, inspektorat zobowiązany jest do zwrotu dokumentów.
 

Jakie dokumenty będą potrzebne przy dopełnianiu formalności po zakończeniu budowy?
Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor zobowiązany jest dołączyć:

 • Oryginał dziennika budowy.
 • Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz obowiązującymi przepisami.
 • Oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu.
 • Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych (jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania).
 • Protokoły badań i sprawdzeń.
 • Dokumentację geodezyjną zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub o odstępstwach od tego projektu. Dokumentacja powinna być sporządzona przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe.
 • Potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy. Odbiory powinny być przeprowadzone zgodnie z odrębnymi przepisami.
 

Akty prawne:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08)
 • Ustawa z dnia 27 marca 1997 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016.778 z dnia 2016.06.04).
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku prawo wodne (Dz. U. 2015.469 z dnia 2015.04.01)
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2015.1651 z dnia 2015.10.20)
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014.1446 z dnia 2014.10.24)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016.23 z dnia 2016.01.07)
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa (Dz. U. 2014.1946 z dnia 2014.12.30)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012.462 z dnia 2012.04.27)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013.1129 z dnia 2013.09.24)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002.108.953 z dnia 2002.07.17)
Drogi użytkowniku naszej strony,
Ta strona internetowa używa plików cookies. Więcej na temat cookies dowiesz się z Polityki cookies. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce internetowej. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w twoim urządzeniu końcowym. Korzystanie z naszej strony wymaga zgody na przetwarzanie danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem i polityką przetwarzania danych osobowych.